Activitatea instructiv educativă se desfășoară în unități școlare și preșcolare în condiții optime din care o unitatecu personalitate juridică Școala Gimnazială Parava , dispunând prin preocuparea continuă a administrației locale , deo bază materială și un cadru un educațional adecvat cerinților actuale, naționale și europene, după cum urmează :
 Școala Gimnazială (cu clasele I-VIII) Parava și Grădiniță
 Școala Gimnazială (cu clasele I-VIII) Rădoaia și Grădiniță
 Școala Gimnazială (cu clasele I-VIII) Nr.1 Drăgușani și Grădiniță
 Școala cu clasele I-IV Teiuș și Grădiniță
Datorită scăderii valorii sporului natural, și implicit al reducerii reducerii drastice a numărului de copii –elevi,lanivelul U.A.T. Parava, 3 unități școlare sunt trecute fizic în ”conservare”, elevii fiind înscriși la Școala din centrul
administrativ, beneficiind de transportul cu microbuzul școlar. Aceste unități fiind : Școala Nr.2 și Nr. 3 Drăgușani și
Școala cu clasele I-IV Teiuș.

Școala Gimnaziala (cu clasele I-VIII) Parava
În ceea ce privește începutul educației instituționalizate la nivel teritorial, nu există un atestat în acest sens, cert
este faptul că în ”îscrisurile vremii” la sfârșitul sec. al XIX-lea, când Satele Parava și Teiuș făceau parte din Jud. Putna,
Plasa Răcătău, aceste aveau 926 locuitori, 2 biserici și o școală mixtă cu 17 elevi. După această perioadă au fost găsite înarhive documente ce confirmă : 1915 – 1916 un număr de 96 de copii din Parava și Teiuș înscriși la școală, în anul 1927doar 70 de elevi; în anul 1940 funcționau 7 clase cu 132 elevi și 3 cadre didactice.
În prezent activitatea didactică din cadrul școlii, se desfășoră într-o clădire cu structură P+1 construită în anul
1974 când în mai toate localitățile centre dministrative, au primit proiectul și finanțarea ridicării unor astfel de clădiri
standard. Acestea cuprind :

  • 10 săli de clasă,
  • 1 spațiu pentru laborator,
  • o cancelarie,
  • 1 spațiu secretariat,
  • 1 cabinet director,
  • 2 holuri, 2 spații pentru casa scării și
  • alte spații conexe

Școala Gimnazială Drăgușani
Începuturile activității instructiv – educative la nivelul Localității Drăgușani se regăsesc în aceleași perioade ca și
în Localitatea Parava, însă construirea unui lăcaș educațional a avut loc în anul 1900, așa cum este menționat îndocumentele din arhiva școlii, respectiv : cataloage, registre matricole , condici de prezență și alte înscrisuri. Din studiul
acestora rezultă că atât numărul elevilor cât și al cadrelor didactice, a cunoscut o oarecare fluctuație datorităevenimentelor istorice pe care le-a parcurs fiecare comunitate. După sfârșitul celui de-al II-lea Război mondial și a altor
evenimente mai puțin propice, o dată cu stabilizarea economiei în general și a agriculturii în special, natalitatea acunoscut o creștere substanțială ceea ce a dus la construirea a încă 3 școli : 1 în Loc. Drăgușani și 2 în Cătunele Schit și
Străoani.
Locațiile în care se desfășoară învățământul preșcolar și școlar la nivelul comunei, corespund normelor și legilor
în vigoare, atât din punct de vedere al dotărilor didctice cât și a îmbunătățirilor spațiilor prin renovări și reabilitări (c umențiunea că toate școlile dețin centrale termice).