• Lista informațiilor care se comunică din oficiu

  (1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
  a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
  b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
  c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
  d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
  e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
  f) programele şi strategiile proprii;
  g) lista cuprinzând documentele de interes public;
  h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
  i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

 • Lista documentelor exceptate de la liberul acces al cetățenilor

  LISTA DOCUMENTELOR EXCEPTATE DE LA ACCESUL LIBER AL CETATENILOR
  ART. 12
  (1) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1 şi, respectiv, la art. 11^1, următoarele informaţii:
  (la 16-10-2006 Partea introductivă a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 380 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006.)

  a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
  b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
  c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurentei loiale, potrivit legii;
  (la 14-10-2006 Lit. c) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 371 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 11 octombrie 2006.)

  d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
  e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
  f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
  g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

 • Formular pentru solicitare informații în baza Legii nr.544/2001
 • Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatie administrativa
 • Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii
  1. Hotărârile Consiliului Local
  2. Lucrările şedinţelor Consiliului Local
  3. Condică de corespondenţă internă a Consiliului Local
  4. Registru de evidenţa hotărârilor Consiliului Local
  5. Registru de evidenţa Hotărârilor Consiliului Local, cu obiecţii ale secretarului în ceea ce priveşte legalitatea
  6. Dosarul de constituire a Consiliului Local
  7. Avize ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
  8. Rapoarte anuale de activitate ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
  9. Rapoarte anuale de activitate ale consilierilor locali
  10. Rapoarte anuale de activitate ale primarului
  11. Rapoarte anuale de activitate ale viceprimarului
  12. Registru privind comunicarea hotărârilor Consiliului Local către primarul comunei, Instituţia Prefectului şi alte instituţii
  13. Dispoziţii ale primarului
  1. Registru de evidenţă a dispoziţiilor emise de primar
  2. Regulament de Ordine Interioară
  3. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local
  4. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al primarului
  5. Cartea de Onoare a Primăriei
  6. Statutul comunei
  7. Organizarea administrativ – teritorială a comunei
  8. Lucrări referitoare la organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
  9. Procese-verbale de control (de la Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agenţia pentru Protecţia Mediului
  10. Registru unic de control
  11. Corespondenţă cu persoane fizice şi juridice
  12. Corespondenţă cu ANI, ANFP,  ANRP, ANRMAP şi alte instituţii
  13. Corespondenţă cu instanţele judecătoreşti şi Poliţia
  14. Circulare, instrucţiuni, ordine ale Prefectului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Bacau
  15. Dosarele personale ale angajaţilor
  16. Dosarele profesionale ale angajaţilor
  17. Registru de evidenţă a cărţilor de muncă
  18. Lucrări privind întocmirea dosarelor de pensionare a salariaţilor
  19. State de funcţii şi de personal, organigrama
  20. Registru de evidenţă a orelor suplimentare
  21. Evidenţa concediilor de odihnă ale salariaţilor, pontaje şi graficul centralizat
  22. Planul anual de ocupare a funcţiilor publice
  23. Registru de evidenţă a funcţionarilor publici
  24. Oferte programe de perfecţionare pentru angajaţi
  25. Registru de evidenţă a salariaţilor
  26. Registru special de înregistrare a contractelor de muncă
  27. Documentele comisiei de disciplină
  28. Documentele comisiei paritare
  29. Darea în administrare a bunurilor din domeniul public/privat; Închirieri de bunuri (terenuri, clădiri) în domeniul public/privat; închirieri /concesionări de spaţii pentru cabinete medicale
  30. Lucrări privind organizarea şi funcţionarea pieţei şi a oborului
  31. Cereri, avize privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale, a asociaţiilor familiale, a persoanelor fizice
  32. Constituirea Comisiei locale de fond funciar (numirea şi modificarea, prin ordinul Prefectului)
  33. Documente privind organizarea pazei şi a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
  34. Documente referitoare la activitatea de salubrizare a comunei
  35. Recensământul agricol general
  36. Recensământul populaţiei şi evidenţa statistică a mişcării acesteia
  37. Acorduri de parteneriat  cu ONG-uri şi instituţii publice
  38. Cererile privind accesul la informaţiile de interes public, în baza Legii nr. 544/2001, privind accesul liber la informaţiile de interes public şi răspunsurile trimise petenţilor
  39. Registru de evidenţă a cererilor depuse în baza Legii 544/2001, privind accesul liber la informaţiile de interes public
  40. Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, privind accesul liber la informaţiile de interes public şi a Legii nr. 52/2003, relativă la transparenţa decizională
  41. Registru declaraţiilor de avere
  42. Declaraţii de avere ale funcţionarilor publici şi ale aleşilor locali
  43. Registru declaraţiilor de interese
  44. Declaraţii de interese ale funcţionarilor publici şi ale aleşilor locali
  45. Declaraţii pe propria răspundere privind apartenenţa politică a aleşilor locali
  46. Organizarea de concursuri, ocuparea funcţiilor publice şi a personalului contractual, demisii
  47. Liste electorale permanente
  48. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale
  49. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare
  50. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru preşedintele României
  51. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
  52. Inventarul domeniului public  şi privat al comunei
  53. Registru de evidenţă al  audienţelor
  54. Cereri pentru audienţe
  55. Registru de intrare – ieşire a corespondenţei generale
  56. Condică  de predare – primire a documentelor
  57. Registru cu note telefonice
  58. Registru de petiţii
  59. Evidenţa petiţiilor şi a răspunsurilor comunicate petenţilor
  60. Condica de prezenţă a salariaţilor
  61. Note interne către angajaţi
  62. Adeverinţe, certificate, dovezi eliberate salariaţilor instituţiei
  63. Registru pentru evidenţa sigiliilor şi ştampilelor
  64. Documente referitoare la confecţionarea şi evidenţa ştampilelor şi ale sigiliilor  aflate în folosinţă precum şi a celor scoase din uz
  65. Borderoul de corespondenţă PTTR
  66. Contracte servicii evaluare financiară
  67. Contracte furnizare
  68. Contracte de concesiune
  69. Achiziţii publice
  70. Contracte de închiriere
  71. Procese pe rol fond funciar
  72. Procese pe rol înregistrări tardive
  73. Procese pe rol revendicări imobiliare
  74. Procese pe rol anulări acte administrative
  75. Procese pe rol drepturi băneşti (salariale)
  76. Procese pe rol litigii comerciale
  77. Registrul de evidenţă a cauzelor
  78. Oferte achiziţii, prestări servicii
  79. Registru de evidenţă a consultaţiilor juridice
  80. Instrucţiuni, circulare, acte normative pe linie de stare civilă primite de la DJEP Iaşi
  81. Adrese şi comunicări de menţiuni naştere, căsătorie, deces
  82. Documente privind înscrierea unor menţiuni în actele de stare civilă pe baza documentelor din străinătate (adopţie, desfacerea căsătoriei, schimbarea numelui)
  83. Documente privind rectificarea actelor de stare civilă
  84. Acte care stau la baza înregistrării naşterii
  85. Acte care stau la baza înregistrării căsătoriei
  86. Acte care stau la baza înregistrării decesului
  87. Cereri pentru eliberarea de duplicate de pe actele de naştere
  88. Cereri în vederea eliberării de duplicate de pe actele de căsătorie
  89. Cereri în vederea eliberării de duplicate de pe actele de deces
  90. Cereri înaintare dosar transcriere naştere
  91. Cereri înaintare dosar transcriere căsătorie
  92. Cereri înaintare dosar transcriere deces
  93. Corespondenţă rectificări, completări, anulări (nume, prenume, comunicări naştere, situaţii privind primul şi ultimul act de naştere sau deces, căsătoria cu cetăţeni străini, certificate completate greşit, data naşterii, etc.)
  94. Documentaţia privind acordarea, retragerea sau pierderea cetăţeniei române
  95. Documentaţie privind acordarea dispensei de grad de rudenie
  96. Solicitări acte de stare civilă ale persoanelor din alte localităţi
  97. Cereri şi adrese privind eliberarea certificatelor de stare civilă
  98. Declaraţii pentru recunoaşterea copiilor minori
  99. Corespondenţă privind extrasele de stare civilă pentru uzul organelor de stat
  100. Corespondenţa cu instituţiile locale (Poliţie, Judecătorie, Notariat)
  101. Situaţii statistice înaintate Direcţiei Judeţene de Statistică Iaşi
  102. Lista codurilor numerice personale preluate de la Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor
  103. Corespondenţă referitoare la procurarea de materiale pentru compartimentul Starea Civilă (registre, certificate născuţi, căsătoriţi, decedaţi)
  104. Registru stare civilă născuţi
  105. Registru stare civilă căsătoriţi
  106. Registru stare civilă decedaţi
  107. Registru de evidenţă certificate născuţi / căsătoriţi / decedaţi, inclusiv din alte localităţi
  108. Registru de intrare – ieşire pe linie de stare civilă
  109. Registru unic de control pe linie de stare civilă
  110. Actele necesare completării şi trimiterii comunicărilor de naştere
  111. Borderouri de evidenţă a populaţiei – cărţi de identitate, livrete militare şi certificate de stare civilă anulate
  112. Lucrări privind adopţiile
  113. Registru eliberări livrete de familie
  114. Dosar cu documentele care au stat la baza eliberării livretelor de familie
  115. Evidenţa dispariţiei în alb a certificatelor de stare civilă
  116. Registru de intrare-iesire privind divorţul pe cale administrativă
  117. Registru de evidenţă a certificatelor de divorţ pe cale administrativă
  118. Divorţuri pe cale administrativă
  119. Cereri in vederea eliberării de duplicate a certificatelor de divorţ
  120. Cereri şi adrese privind eliberarea dovezilor de stare civilă
  121. Registru cereri eliberare Anexa 24 – succesiune
  122. Cereri pentru eliberarea Anexei 24
  123. Registru opis al actelor de stare civilă
  124. Evidenţa registrelor de stare civilă
  125. Registru de evidenţă a titlurilor de proprietate
  126. Titluri de proprietate
  127. Lucrări privitoare la reconstituirea dreptului de proprietate
  128. Lucrări privitoare la activitatea Comisiei Locale de Fond Funciar
  129. Hotărâri ale Comisiei Judeţene de  Fond Funciar
  130. Adeverinţe eliberate privind fondul funciar
  131. Lucrări privitoare la eliberarea certificatelor de producător
  132. Registru de evidenţă a certificatelor de producător eliberate
  133. Dări de seamă statistice (lunare, trimestriale) referitoare la poziţii ale gospodăriilor populaţiei cu domiciliul în localitate, ale persoanelor cu domiciliul în alte localităţi, precum şi ale persoanelor juridice
  134. Dări de seamă statistice anuale referitoare la poziţii ale gospodăriilor populaţiei cu domiciliul în localitate, ale persoanelor cu domiciliul în alte localităţi, precum şi ale persoanelor juridice
  135. Registru de evidenţă a dosarelor depuse pentru aplicarea Legii 18/1991
  136. Registru de solicitări privind reconstituirea dreptului de proprietate
  137. Solicitări privind reconstituirea dreptului de proprietate conform legii 247/2005
  138. Documentaţie  vânzare-cumpărare bunuri mobile şi imobile de pe raza comunei
  139. Contracte de arendare
  140. Registru de evidenţă a contractelor de arendare
  141. Contracte de închiriere a locuinţelor
  142. Documentaţii pentru atribuirea locurilor de casă în conformitate cu legea 15/2003.
  143. Lucrări privitoare la recensământul agricol
  144. Cereri privitoare la eliberarea biletelor de proprietate pentru animale
  145. Inventarul şeptelului de animale din comună
  146. Corespondenţă cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Comisia judeţeană de fond funciar şi cu alte instituţii abilitate
  147. Corespondenţa cu instituţiile statului (instanţe, organe de cercetare penală, executori judecătoreşti, avocaţi)
  148. Cereri şi reclamaţii specifice Camerei Agricole
  149. Acordarea subvenţiilor pentru agricultură
  150. Planuri de parcelare
  151. Planuri cadastrale
  152. Registre cadastrale
  153. Lucrări privind balanţa de fond funciar a comunei
  154. Dosarele asociaţiilor de proprietari de pe raza localităţii
  155. Dări de seamă agricole anuale (producţiile raportate, numărul de animale)
  156. Lucrări privind protecţia plantelor (tratamente fitosanitare, pesticide, fungicide)
  157. Lucrări privitoare la administrarea păşunilor
  158. Registru de evidenţă a viilor
  159. Procese-verbale ale Comisiei locale de fond funciar
  160. Anexe la Legea nr. 18/1991
  161. Anexe la Legea nr. 169/1997
  162. Anexe la Legea nr.1/2000
  163. Anexe la Legea nr. 247/2005
  164. Anchete sociale privind acordarea indemnizaţiei de handicap, conform L.448/2006
  165. Alocaţii de stat/indemnizaţii de creştere copil până la 2 ani
  166. Acordarea sprijinului la constituirea familiei, conf. L.396/2006
  167. Acordarea indemnizaţiei pentru trusou, conf. L.482/2006 şi a OUG nr. 3/2007
  168. Indemnizaţia pentru creşterea copilului, conf. OUG nr. 148/2005 şi a OUG nr. 111/2010
  169. Registru de indemnizaţii lunare pentru creşterea copilului (stimulent)
  170. Dosare individuale/alocaţii nou-născuţi, conf. L. 416/2001–
  171. Acordarea subvenţiei pentru lemne şi gaze naturale, conf. OUG nr. 5/2003
  172. Registru de evidenţă a beneficiarilor pentru subvenţii la lemne
  173. Ajutor social privind venitul minim garantat , conf. legii. nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare
  174. Rapoarte privitoare la copii daţi în plasament
  175. Rapoarte lunare privitoare la asistenţii maternali
  176. Acreditarea compartimentului de Asistenţă socială
  177. Procese-verbale de inspecţie
  178. Rapoarte statistice privind acordarea venitului minim garantat
  179. Registru special pentru acordarea venitului minim garantat
  180. Evidenţa asistenţilor maternali; dosarele plasamentelor; convenţii de plasament; rapoarte de evaluare anuală
  181. Listele beneficiarilor de alimente, conf. programului PEAD
  182. Convenţii de colaborare
  183. Anchete sociale pentru persoanele care acordă îngrijiri la domiciliu, pentru copiii care au săvârşit fapte penale, Copiii rămaşi fără supraveghere, pentru persoanele cu handicap/copii şi adulţi, privitoare la divorţuri, plasamente, copii instituţionalizaţi
  184. Corespondenţă cu instituţii ale statului (AJPS, DGAPC, Judecătorie, Centre de Plasament, Poliţie)
  185. Dispoziţii privitoare la tutelă şi curatelă
  186. Fundamentarea ajutorului social şi a asistenţilor personali
  187. Raportări la Consiliul Concurenţei
  188. Documentaţii pentru întocmirea dosarelor de pensionare a lucrătorilor din agricultură
  189. Borderouri pentru alocaţii complementare şi monoparentale
  190. Registru de alocaţii complementare
  191. Alocaţii complementare
  192. Registru de alocaţii monoparentale
  193. Alocaţii monoparentale
  194. Acordarea laptelui praf, conf. L. 321/2001
  195. Distribuirea produselor de panificaţie şi lactate, conf. OUG nr. 96/2002
  196. Distribuirea merelor în şcoli, conf. OUG nr. 24/2010
  197. Acordarea alocaţiei de susţinere familială, conf. L nr. 277/2010
  198. Ajutoare financiare de urgenţă
  199. Indemnizaţie de naştere
  200. Indemnizaţie de căsătorie
  201. Plan de muncă, convocări, pontaje, evidenţa orelor executate pentru venitul minim garantat
  202. Documente privind angajarea şomerilor (Legea 76/2002)
  203. Acte de casă
  204. Acte de bancă
  205. State de plată
  206. Dări de seamă contabile trimestriale
  207. Dări de seamă contabile anuale
  208. Dosar de inventariere
  209. Listă de inventariere anuală
  210. Registru jurnal
  211. Borderouri de debite
  212. Borderouri de scăderi
  213. Cotoare chitanţiere
  214. Declaraţii de impunere pentru mijloacele de transport
  215. Declaraţii de scoatere din evidenţă a mijloacelor de transport
  216. Matricole de intrare sau de scădere a mijloacelor de transport
  217. Declaraţii fiscale către CAS, CASS, Finanţe
  218. Fişe fiscale
  219. Bugetul de venituri şi cheltuieli
  220. State de funcţii – copii
  221. Corespondenţă financiar contabilă
  222. Acte de control (Raportul de audit public intern, procese verbale de control)
  223. Certificate fiscale
  224. Declaraţii de impunere: clădiri, terenuri, taxe firme
  225. Înştiinţări de plată
  226. Somaţii şi titluri executorii
  227. Avize de funcţionare
  228. Actele societăţilor comerciale ce funcţionează pe raza localităţii (Certificatul de înregistrare ORC, sediul, puncte de lucru, alte acte doveditoare)
  229. Declaraţii autovehicule neînmatriculabile (scutere. tractoare, combine şi căruţe)
  230. Declaraţii de scoatere din evidenţă a autovehiculelor neînmatriculabile
  231. Cartea Mare
  232. Registru inventar
  233. Bilanţ contabil anual şi anexe
  234. Bilanţ contabil trimestrial şi anexe
  235. Bilanţ contabil lunar
  236. Registru privind inventarierea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar
  237. Contracte de închiriere/concesiune a bunurilor proprietate publică/privată a comunei
  238. Consum materiale şi dare în folosinţa obiecte de inventar
  239. Registru rol unic
  240. Registru matricol
  241. Procese-verbale de recepţie, consum
  242. Documente privind ALOP(angajarea, ordonanţarea, lichidarea şi plata)
  243. Registru partizi venituri
  244. Extrase de cont
  245. Dosar foi de parcurs
  246. Dosar evidenţă amenzi
  247. Rapoarte şi dări de seamă anuale
  248. Lucrări privind auditul public intern
  249. Lucrări privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli
  250. Lucrări privind investiţiile şi reparaţiile capitale
  251. Corespondenţa privind achiziţiile publice
  252. Lucrări privind derularea procedurilor de achiziţii publice
  253. Programul anual al achiziţiilor publice
  254. Raportări efectuate către ANRMAP
  255. Autorizaţii de construire/demolare
  256. Certificate de urbanism
  257. Registrul de evidenţă a certificatelor de urbanism
  258. Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de construire/demolare
  259. Procese verbale de recepţie finală a construcţiilor
  260. Sesizări şi reclamaţii pe linie de urbanism
  261. Planul Urbanistic General (PUG)
  262. Planul Urbanistic Zonal (PUZ)
  263. Proiectele de modernizare din fonduri europene, guvernamentale sau proprii
  264. Rapoarte statistice privind emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire
  265. Corespondenţă privind activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului
  266. Procese verbale de constatare a contravenţiilor cu privire la disciplina în construcţii
  267. Autorizaţii de branşament
  268. Lucrări privind atribuirea de denumiri străzilor, numerotarea caselor etc.
  269. Procese – verbale privind activitatea de îndrumare şi control
  270. Cartea tehnică a construcţiilor realizate de Primărie
  271. Registrul istoric al S.V.S.U.
  272. Rapoarte privind activitatea S.V.SU.
  273. Rapoarte privind activitatea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă
  274. Pregătirea periodică a membrilor SVSU
  275. Lucrări privind organizarea, funcţionarea şi înzestrarea S.V.S.U.
  276. Lucrări privind intervenţiile şi exerciţiile de simulare ale S.V.S.U.
  277. Lucrări operative
  278. Planuri anuale privind necesarul de resurse umane, financiare şi materiale
  279. Plan de apărare împotriva incendiilor
  280. Plan de apărare împotriva inundaţiilor, îngheţurilor
  281. Plan de apărare împotriva cutremurelor
  282. Plan de apărare împotriva poluărilor accidentale
  283. Circulare şi instrucţiuni
  284. Corespondenţă pe linie de apărare civilă
  285. Protecţia muncii
  286. Fişe de protecţia muncii a personalului angajat
  287. Controale la gospodăriile populaţiei
  288. Controale la societăţile comerciale de pe raza localităţii
  289. Procese verbale de îndrumare şi control
  290. Contracte de voluntariat
  291. onvenţii
  292. Registrul de evidenţă al publicaţiilor
  293. Fişele cititorilor
  294. Inventarul bunurilor
  295. Inventarul documentelor
  296. Corespondenţă
  297. Nomenclatorul arhivistic
  298. Lucrările de selecţionare (decizia de numire a Comisiei de selecţionare, procesele verbale de selecţionare, inventarele documentelor selecţionate, inventarele documentelor permanente pentru perioada selecţionată, inventarele documentelor reţinute de la selecţionare, adresele de înaintare şi de răspuns din partea Arhivelor Naţionale).
  299. Corespondenţa cu Arhivele Naţionale şi documentaţia întocmită cu ocazia desfăşurării acţiunii de control (Procesele verbale de control, rapoartele de control, notele – raport, notele de constatare etc. şi procesele verbale de constatare a contravenţiilor).
  300. Corespondenţa şi contractele încheiate cu prestatorii de servicii arhivistice.
  301. Procesele verbale de predare primire a documentelor şi inventarele întocmite la compartimente.
  302. Registrul de evidenţă curentă a intrărilor – ieşirilor unităţilor arhivistice.
  303. Registrul de depozit
  304. Proceduri referitoare la activitatea arhivistică

  Inventarele documentelor de la compartimente şi procesele verbale de predare a documentelor la depozitul de arhivă al instituţiei.